Region
Zalew Wiślany
O Związku
Porty nad Zalewem
Żeglarstwo
Parki i rezerwaty
Szlaki turystyczne
Imprezy w regionie
Zdjęcia
E-mail

Gminy
Braniewo
Elbląg, gmina
Elbląg, miasto
Frombork
Krynica Morska
Nowy Dwór Gdański
Stegna
Sztutowo
Tolkmicko
Kaliningrad

Mapy
Zalew Wiślany - ogólnaZalew Wiślany - szlaki turystyczneBażantarnia - szlaki turystycznePolska


 

 

Ogłoszenie z dnia 02.09.2016 r. o likwidacji Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych w Elblągu

Zarząd Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych w Elblągu podaje do publicznej wiadomoœci, "iż z dniem 01 lipca 2016 roku postawiono Związek w stan likwidacji. W związku z powyższym wzywa się ewentualnych wierzycieli do zgłoszenia swoich roszczeń wobec KZGN w terminie do dnia 15.11.2016 roku. Zgłoszenia można wysłać e-mailem i potwierdzić listownie, lub tylko listownie.".

Zatwierdzony przez Zgromadzenie Związku harmonogram jego likwidacji został wywieszony na tablicy ogłoszeń Zarządu Portu Morskiego Elbląg, ul. Portowa 1-3 – w siedzibie Związku i na stronach BIP Gmin – Członków Związku.

Komisja Likwidacyjna

Projekt: NADZALEWOWA EKO-TURYSTYKA WSPÓLNĄ SPRAWĄ

Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych w Elblągu w okresie od czerwca 2009 r. do stycznia 2010 r. realizował projekt "Nadzalewowa eko-turystyka wspólną sprawą".

Otrzymał on wsparcie Islandii, Liechtensteinu i Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych). Obszar wsparcia obejmował:
- rozwój i wdrażanie inicjatyw współpracy przygranicznej ukierunkowanych na wzmocnienie operacyjne samorządów,
- współpracę w zakresie przygranicznej eko-turystyki w rozwijających się regionach.

Dla projektu przyjęto dwa cele:
1. Osiągnięcie sprawnego trwałego współdziałania transgranicznego samorządów służącego wzmocnieniu eko-turystyki (wspartej cennymi zasobami kultury materialnej) - istotnej dźwigni rozwoju lokalnego.
2. Wzrost liczby uczestników eko-turystyki na przyrodniczo cennych obszarach przyzalewowych.

Obszary od Kaliningradu w Federacji Rosyjskiej po rzekę Wisłę w Polsce należą do wyjątkowo cennych przyrodniczo. Znajdują się na nich parki krajobrazowe, liczne rezerwaty (w tym głównie ornitologiczne), liczne stare drzewostany, piękne krajobrazy, unikalne tereny żuławskie, wydmy nadmorskie oraz dziesiątki innych zasobów przyrody. Znaczna część tych obszarów objęta jest programem NATURA 2000. Opisywany projekt wraz z projektami wcześniej realizowanymi i planowanymi do realizacji zakładają budowę marki turystycznej "Kraina Zalewu Wiślanego". Istnienie 50 km nadmorskich plaż, ciekawe zasoby wodne, niezwykłe bogactwo krajobrazów, cenne zasoby kultury materialnej i hydrotechniki upoważniają Związek do prowadzenia promocji na rzecz utrwalenia w świadomości turystów i potencjalnych turystów krajowych i zagranicznych wiedzy o położeniu geograficznym i bogatych zasobach Krainy Zalewu Wiślanego oraz kojarzenia jej z ciekawym i atrakcyjnym wypoczynkiem. Na markę turystyczną trzeba pracować przez dłuższy okres. Warto jednak podjąć to wyzwanie.

Niemal wszystkie działania przeprowadzonego projektu sprzyjają tworzeniu marki turystycznej "Kraina Zalewu Wiślanego". W ramach projektu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- zorganizowano polsko-rosyjską konferencję (Frombork, lipiec 2009 r.) gmin i okręgów nadzalewowych z udziałem przedstawicieli konsulatów, rządów i województw. Określono kierunki działań na rzecz współpracy gmin i okręgów oraz rozwoju turystyki. Podpisano wieloletnie porozumienie Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych ze Związkiem Jednostek Municypalnych Pobrzeża Zalewu Kaliningradzkiego i Wiślanego Zatoki Primorskiej;

- zorganizowano wyjazd studyjny (październik 2009 r.) do Mamonowa i Zielonogradska (w Obwodzie Kaliningradzkim) oraz na Mierzeję Kurońską (część rosyjska i litewska). Zebrano tu wiele ciekawych pomysłów i rozwiązań związanych z turystyką na bliźniaczo podobnych do naszych obszarach Mierzei Kurońskiej i Kłajpedy. W części litewskiej godne naśladowania są ochrona środowiska, wykorzystanie miejscowych surowców i wyrobów do tworzenia małej architektury, zagospodarowanie terenów dla turystyki, ład i porządek oraz bardzo dobre utrzymanie obiektów wypoczynkowych- zwłaszcza małych kwater. Imponuje znaczna ilość ciekawych propozycji dla turystów poza plażowaniem. Są to małe i duże muzea, oceanarium, delfinarium, izby pamięci, podlodowy połów ryb itp. W miejscowościach Palanga i Nida na uwagę zasługują deptaki spacerowe i sposób zagospodarowania nabrzeży Zalewu Kurońskiego. Wiele pomysłów będzie przeniesionych na tereny Krainy Zalewu Wiślanego;

- zorganizowano polsko-rosyjskie spotkanie w Braniewie (styczeń 2010 r.). Wzięli w nim udział przedstawiciele nadzalewowych gmin polskich i okręgów rosyjskich oraz konsulatów i rządu Obwodu Kaliningradzkiego. Przedmiotem obrad były: współpraca transgraniczna, ułatwienia wizowe, usprawnienie kontaktów biznesowych, turystycznych i prywatnych, problemy zatrudnienia Polaków w Obwodzie Kaliningradzkim i Rosjan z Obwodu w Polsce. W Obwodzie Kaliningradzkim działa ponad 500 polskich lub polsko-rosyjskich firm. Wrócono do problemu wykorzystania wód Zalewu Wiślanego. Umowa międzypaństwowa w tej sprawie weszła w życie w listopadzie 2009 r. Jej funkcjonowanie w praktyce będzie sprawdzane od wiosny 2010 r.. Rzecz w tym, aby ruch pasażerski i towarowy pomiędzy Obwodem Kaliningradzkim i Polską był możliwie intensywny i aby był czynnikiem lokalnego rozwoju po obu stronach granicy;

- wydano kilka publikacji służących promocji obszaru i wzmocnieniu turystyki. Są to:

Album - "Kraina Zalewu Wiślanego. Osobliwości przyrodnicze i kulturowe. Ekoturystyka". 140 stron. Obszerny tekst wstępny w językach: polskim, rosyjskim, angielskim i niemieckim. Liczne fotografie prezentujące przyrodę, obiekty kultury materialnej i hydrotechniki oraz piękno obszaru.
Przewodnik turystyczny - "Kraina Zalewu Wiślanego. Vademecum turysty. Turystyka przyrodniczo-kulturowa". 180 stron + mapa w skali 1:75 000. Ogólny opis Mierzei Wiślanej, Zalewu Wiślanego, Żuław Wiślanych, Wysoczyzny Elbląskiej i Wybrzeża Staropruskiego. Opisy tras turystycznych. Encyklopedia turystyczna ilustrowana fotografiami. Publikacja będzie pomocna w uprawianiu turystyki.
Mapa - "Kraina Zalewu Wiślanego. Skala 1:75 000". Dwustronna mapa zawiera wiele szczegółów niezbędnych dla turysty oraz opisy ciekawych miejsc i obiektów (w językach: polskim, rosyjskim, angielskim i niemieckim). Zawiera wycinek mapy Obwodu Kaliningradzkiego i lasu miejskiego "Bażantarnia" w Elblągu.
Folderek - "Mierzeja Wiślana. Żuławy Wiślane". Zawiera podstawowe informacje o tytułowych obszarach oraz gminach/miastach, informacje teleadresowe dla turysty, fotografie. Wydanie w 4 językach: polskim, rosyjskim, angielskim i niemieckim.
Folderek - "Wysoczyzna Elbląska. Wybrzeże Staropruskie". Zawiera podstawowe informacje o tytułowych obszarach oraz gminach/miastach, informacje teleadresowe dla turysty, fotografie. Wydanie w 4 językach: polskim, rosyjskim, angielskim i niemieckim.

Na naszej stronie internetowej zamieszczono obszerne fragmenty powyższych publikacji.

Powyższe publikacje są dostępne w: urzędach miast i gmin, centrach informacji turystycznej, bibliotekach, szkołach, uczelniach wyższych, biurach organizacji pozarządowych oraz w Biurze Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych.

Udział w realizacji projektu LAGOMAR.


Aktualizacja STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU GMIN NADZALEWOWYCH DO ROKU 2020


"BRYZY" - DUKATY LOKALNE GMIN NADZALEWOWYCH.

 

ROZWÓJ LOKALNY
Z WYKORZYSTANIEM WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH

Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych był i jest realizatorem projektu "Rozwój lokalny z wykorzystaniem wartości przyrodniczych i kulturowych". Projekt został w 75% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - Program Współpracy Przygranicznej Phare 2003, Polska Granica Wschodnia. Umowę na realizację projektu podpisano ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk.
Partnerzy projektu:
- Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Piaskach,
- Fundacja Ekologiczna Obwodu Kaliningradzkiego "Zielona Planeta",
- Kaliningradzkie Regionalne Centrum Informacyjno-Edukacyjne Turystyki,
- Centrum Informacji Turystyki Ekologicznej "Infocentr".

Cele projektu:
- wsparcie sektora MŚP w rozwoju działalności turystycznej i okołoturystycznej,
- wypromowanie unikalnego obszaru przyrodniczo-kulturowego dla trwałego rozwoju turystyki.

Produkty projektu:
- Realizując projekt wykonano szereg produktów dla potrzeb turystów, potencjalnych turystów oraz organizatorów turystyki i działań okołoturystycznych. Produkty te obejmują cały obszar nadzalewowy umownie wchodzący w skład gmin i miast: Braniewo, Frombork, Tolkmicko, Elbląg, Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo i Krynica Morska. Rzecz w tym, aby turystę zachęcić do poznawania całego obszaru, do pozostania na tym terenie na czas dłuższy, do wyboru na wypoczynek tego niezwykle ciekawego zakątka Polski także w latach następnych.


 

Prace nad strategią poprzedziły prace studialne pod nazwą "Uwarunkowania rozwoju obszaru gmin nadzalewowych". Ich treść znajduje się w gminach - członkach Związku.

Publikację przygotowano i wydano dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Interreg III B - BSR - Region Morza Bałtyckiego oraz wsparciu finansowemu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego


KOMUNALNY ZWIĄZEK
GMIN NADZALEWOWYCH
strona współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej


 

stat4u