The Vistula Lagoon and Lagoon Regions

ZALEW WIŚLANY I OBSZARY NADZALEWOWE

Związek jest współrealizatorem projektu "NATURALNE I KULTURALNE DZIEDZICTWO POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU - WYZWANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU REGIONALNEGO". Projekt jest realizowany w ramach programu INTERREG III B. Celem projektu jest :

- zbilansowanie zasobów przyrodniczych i kultury materialnej obszarów od Kłajpedy po Rostock,

- stworzenie przewodnika internetowego o całym obszarze,

- wyprodukowanie filmów promocyjnych o obszarze,

- zbudowanie strategii rozwoju turystyki,

- realizacja kilku projektów wdrożeniowych - np. osada Truso, rozbudowa muzeum Zalewu Wiślanego, budowa łodzi historycznej i innych.

Związek jest jednym z 17 realizatorów, przy czym realizatorem wiodącym jest Uniwersytet w Rostocku. Wśród realizatorów są uniwersytety, muzea, związki gmin, gminy i jednostki specjalizujące się w turystyce z Litwy, Federacji Rosyjskiej, Polski i Niemiec.

Nasz udział w realizacji projektu polega na budowie strategii rozwoju turystyki w obszarach nadzalewowych, promocji obszaru nadzalewowego i udziału w konsultacjach całego projektu.

Na użytek projektu zainstalowano na stronie internetowej LAGOMAR syntezę promocji naszego obszaru. Niżej podajemy jej fragmenty.

 

 

The Vistula Lagoon and Lagoon Regions

South-east of Gdańsk Bay of the Baltic Sea there is a big water area - in the Polish part called the Vistula Lagoon and in the Russian one the Kaliningrad Lagoon. In the Polish part, around the Lagoon there are 10 units of basic territorial division. It is a town of Elbląg - as the centre of the sub-region, the towns: Braniewo, Krynica Morska; the towns and communes: Frombork, Tolkmicko and Nowy Dwór Gdański and the communes: Elbląg, Stegna and Sztutowo. They cover the area from the Vistula river up to the state border with the Russian Federation. This territory is divided into the Vistula Marshland, the Vistula Spit, the Vistula Marshland, Elbląg Upland, Old Prussian Coast and the Vistula Lagoon. The Vistula Spit is an area along the sea with numerous beaches, woods, sand dunes and unique climate. The Vistula Marshland is a big depression area taken away from the sea by draining, with numerous drainage and irrigation appliances. Elbląg Upland is characterized by an extremely varied land form, numerous woods and many objects of material culture. Old Prussian Coast is an area on ther border of Poland and Russian Federation, interesting both for historical and natural reasons. The whole area possesses tourist and economic reasources of great value.

A part of the Vistula Spit - cliff at the Baltic Sea.

Fragment Mierzei Wiślanej - klif nad Bałtykiem.

 

Położenie

Na południowy wschód od Zatoki Gdańskiej Morza Bałtyckiego znajduje się duży obszar wodny - w części polskiej nazywany Zalewem Wiślanym, a w części rosyjskiej Zalewem Kaliningradzkim. W części polskiej, wokół Zalewu znajduje się 10 jednostek podstawowego podziału terytorialnego. Są to miasto Elbląg - jako centrum podregionu; miasta Braniewo i Krynica Morska; miasta i gminy Frombork, Tolkmicko i Nowy Dwór Gdański oraz gminy Elbląg, Stegna i Sztutowo. Obejmują one tereny od rzeki Wisły, aż po granicę z Federacją Rosyjską. Obszar ten dzieli się na Żuławy Wiślane, Mierzeję Wiślaną, Wysoczyznę Elbląską, Pobrzeże Staropruskie i Zalew Wiślany. Mierzeja to obszar wzdłuż morza z licznymi plażami, lasami, wydmami i unikalnym klimatem. Żuławy Wiślane to wielkie tereny depresyjne odebrane morzu przez osuszenie, z licznymi urządzeniami odwadniającymi i nawadniającymi. Wysoczyzna Elbląska charakteryzuje się niezwykle urozmaiconym ukształtowaniem terenu, wielką ilością lasów, dużymi zasobami obiektów kultury materialnej. Pobrzeże Staropruskie to obszary na pograniczu Polski i Federacji Rosyjskiej, ciekawe historycznie i przyrodniczo. Cały obszar posiada wielkiej wartości zasoby turystyczne i gospodarcze.

A view on the Vistula Lagoon from Elbląg Upland.

Widok na Zalew Wiślany z Wysoczyzny Elbląskiej.

 

 

 

Tourist resources

The following tourist resources need to be mentioned:

- Unique nature i.e. a land form, beautiful landscape, rich silva, rare vegetation, a lot of water and mud birds, multitude of wild animals and fish. In order to protect these resources 11 reserves have been created (including 5 ornithological ones and in each of them there are 210-250 bird species) and 2 Scenic Parks. The bird sanctuary "Drużno Lake" of 3022 ha is under protection within the frames of Ramsar Convention.

Cormorants from the biggest cormorant colony in Europe in Kąty Rybackie.

Kormorany z największej kolonii kormoranów w Europie w Kątach Rybackich.

Sika deers in Elbląg Upland.

Jelenie sika na Wysoczyźnie Elbląskiej.

- Over 50 km of beautiful, clean, sandy sea beaches.

- Numerous navigable rivers (Elbląg, Szkarpawa, Pasłęka, Tuga, Nogat and others).

The Regatta on the Elbląg river.

Regaty na rzece Elbląg.

- Technological resources of great value including drawbridges, revolving bridges (e.g. Rybina), windmills (e.g. Drewnica). Drainage systems and first of all a unique on a world scale system of slipways on the Elbląg Canal which makes it possible for the boats to cover a difference in land height reaching 100 m.

A ship on a slipway route on the Elbląg Canal .

Statek na trasie pochylni Kanału Elbląskiego.

- Numerous architecture monuments on the rural areas including arcade houses, windmills, churches (Drewnica, Stegna, Orłowo, Chojnowo, Łęcze, Suchacz). A complex of objects from the 17th century of the Emperor Wilhelm II Hohenzollern in Kadyny and others.

A historic windmill in Drewnica.

Wiatrak koźlak w Drewnicy.

- Museums in Elbląg, Frombork, Kąty Rybackie, Sztutowo and Nowy Dwór Gdański.

The Vistula Marshland Museum in Nowy Dwór Gdański.

Muzeum Żuławskie w Nowym Dworze Gdańskim.

- The nearness of extremely attractive tourist and historical complexes of objects in Malbork (Teutonic Knights Castle) and Gdańsk.

- Exceptionally rich historical heritage.

A baroque organ in Formbork Cathedral.

Organy barokowe w Katedrze Fromborskiej.

A fragment of Mennonite Cemetery.

Fragment cmentarza mennonickiego.

 

 

 

Zasoby turystyczne

Z zasobów turystycznych wymienić należy:

- Unikalną przyrodę, na którą składają się ukształtowanie terenu, piękne krajobrazy, bogaty drzewostan, rzadka roślinność, bogactwo ptactwa wodno-błotnego, mnogość dzikiej zwierzyny i ryb. Dla ochrony tych zasobów utworzono 11 rezerwatów (w tym 5 ornitologicznych, a w każdym z nich przebywa od 210 do 250 gatunków ptaków) i 2 Parki Krajobrazowe. Rezerwat ptactwa "Jezioro Drużno" o powierzchni 3022 ha objęty jest ochroną w ramach Konwencji Ramsarskiej.

Storks - the pride of the region.

Bociany - chluba regionu.

Flora of the region.

Roślinność regionu.

A part of "Drużno Lake" reserve.

Fragment rezerwatu "Jezioro Drużno".

- Ponad 50 km pięknych, czystych, piaszczystych plaż morskich.

- Liczne rzeki żeglowne (Elbląg, Szkarpawa, Pasłęka, Tuga, Nogat i inne).

One of numerous beaches on the Vistula Spit at the Baltic Sea.

Jedna z wielu plaż na Mierzei Wiślanej nad Bałtykiem.

- Dużej wartości zasoby techniki, w tym mosty zwodzone i obrotowe (np. Rybina), wiatraki (np. Drewnica), systemy melioracyjne, a przede wszystkim unikalny w skali światowej system pochylni na Kanale Elbląskim, przy pomocy którego statki pokonują różnicę wysokości terenu sięgającą 100 m.

A drawbridge in Sztutowo.

Most zwodzony w Sztutowie.

- Liczne zabytki architektury na terenach wiejskich, w tym m.in. domy podcieniowe, wiatraki, kościoły (Drewnica, Stegna, Orłowo, Chojnowo, Łęcze, Suchacz), zespół obiektów z XVII w. Cesarza Wilhelma II Hohenzollerna w Kadynach i wiele innych.

A historic arcade house in Orłowo.

Dom podcieniowy w Orłowie.

- Muzea w Elblągu, Fromborku, Kątach Rybackich, Sztutowie i Nowym Dworze Gdańskim.

- Bliskość niezwykle atrakcyjnych turystycznie i historycznie zespołów obiektów w Malborku (zamek krzyżacki) i Gdańsku.

- Wyjątkowo bogatą spuściznę historyczną.

A historic church in Stegna.

Zabytkowy kościół w Stegnie.

The project of Truso reconstruction.

Projekt rekonstrukcji osady Truso.

The altar in Elbląg Cathedral of St. Michael.

Ołtarz Matki Boskiej w Katedrze św. Mikołaja w Elblągu.

 

- Braniewo (19 thousand inhabitants). There are many object remembering the years of the town's prosperity in old times. It is worth mentiong a gothic St. Catherine's church 14th-15th centuries, a cloister complex, a baroque church of the Holy Cross from 17th century, a complex of objects of a former Collegium Hosianum, a spacial arrangement, a classicistic church from 19th century, a granary, a former hospice and many others.

St. Cross Church in Braniewo.

Kościół św. Krzyża w Braniewie.

 

 

 

- Braniewo (19 tys.). Jest tu wiele obiektów pamiętających lata świetności miasta w odległych wiekach. Na uwagę zasługują: kościół gotycki z XIV-XV w. pw. Św. Katarzyny, zespół klasztorny, barokowy kościół Św. Krzyża z XVII w., zespół obiektów dawnego Collegium Hosianum, układ przestrzenny, kościół klasycystyczny z XIX w., spichlerz, dawne hospicjum i wiele innych obiektów.

Historic Railway Station in Braniewo.

Zabytkowy Dworzec Kolejowy w Braniewie.

 

 

 

 

- Frombork (4 thousand inhabitants). This is a historical and architectural gem of the north. Here Nicholas Copernicus lived and created for 33 years. To the most valuable objects belong the Cathedral Hill consisting of a dozen or so objects recognized as the highest world class monuments. Especially valuable is the Cathedral from 1388 (23 altars, beautiful stalls, unusual organ), a bishop's castle, towers, planetarium and many others.

13th century Cathedral on the Cathedral Hill in Formbork.

Katedra z XIII w. na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku.

 

 

 

- Frombork (4 tys.). To perła historyczno-architektoniczna północy. Tu żył i przez 33 lata tworzył Mikołaj Kopernik. Do najcenniejszych zabytków należą zabudowania Wzgórza Katedralnego, na które składa się kilkanaście obiektów zaliczanych do najwyższej klasy światowej. Szczególnie cenne są Katedra z 1388 r. (23 ołtarze, piękne stalle, niezwykłe organy), pałac biskupi, wieże, planetarium i wiele innych.

The monument of Nicolas Copernicus in Frombork.

Pomnik Mikołaja Kopernika we Fromborku.

 

 

 

- Elbląg (127 thousand inhabitants). The Old Town with unique buildings, numerous monuments (St. Nicholas Cathedral from 13th and 14th centuries, Market Gate, post-Dominican church from 13th century, homesteads lyning at the foot of the castle, a complex of former the Holy Spirit church and hospital and many others).

 

 

- Elbląg (127 tys. ludności). Wizytówką miasta jest Stare Miasto z unikalną zabudową, licznymi zabytkami (Katedra pw. Św. Mikołaja z XIII i XIV w., brama targowa, kościół podominikański z XIII w., zespół podzamcza, zespół dawnego kościoła i szpitala Św. Ducha i wiele innych).

 

 

The Old Town in Elbląg in reconstruction.

Elbląska Starówka w odbudowie.

 

 

 

 

The City Hall in Elbląg.

Ratusz Miejski w Elblągu.

A view on the Old Town and Cathedral in Elbląg.

Panorama Starego Miasta z Katedrą w Elblągu.

 

- Tolkmicko (7 thousand inhabitants). In the town itself there are some monuments of architecture and defence constructions. In nearby Kadyny there is a castle-park complex from 17th century, a chapel and cloister from 17th century, objects of a horse stud, beautiful houses, an oak of 14 meter circumference (one of the biggest in Poland), wood reserve and others.

 

 

 

- Tolkmicko (7 tys.). W samym mieście jest kilka obiektów zabytkowych z zakresu architektury i budownictwa obronnego. W pobliskich Kadynach znajduje się zespół pałacowo-parkowy z XVII w., kaplica i klasztor z XVII w., obiekty stadniny koni, piękne domy mieszkalne, Dąb Bażyńskiego o obwodzie 14 metrów (jeden z największych w Polsce), rezerwat leśny i inne.

 

Historic Railway Station in Tolkmicko.

Zabytkowy Dworzec Kolejowy w Tolkmicku.

 

 

A part of a palace complex in Kadyny.

Fragment kompleksu pałacowego w Kadynach.

 

- The Vistula Lagoon of an area of 91 km wide, in the Polish part 35 km and total area of 838 km2, a Polish part 338 km2.

- Ports and harbours at the Vistula Lagoon. The biggest ones are the ports in Elbląg and Krynica Morska. Smaller parts are in Frombork, Tolkmicko, Kąty Rybackie, Piaski, Nowa Pasłęka, and harbours in some other places.

 

 

- Zalew Wiślany o długości 91 km, w tym w części polskiej 35 km oraz o powierzchni ogółem 838 km2, w tym w części polskiej 338 km2.

- Porty i przystanie nad Zalewem Wiślanym. Do największych należą porty Elbląg i Krynica Morska. Mniejsze porty znajdują się w: Fromborku, Tolkmicku, Kątach Rybackich, Piaskach, Nowej Pasłęce, a przystanie w kilku innych miejscowościach.

 

A port in Elbląg.

Port w Elblągu.

 

 

A port in Frombork.

Port we Fromborku.

 

Tourist base

The following wait for tourists:

- 22 tousand accomodation places in bigger objects, moreover numerous private apartments in smaller objects.

- Coasting boats in Elbląg, Krynica Morska, Frombork, Kąty Rybackie and Tolkmicko.

Water tourism on the Vistula Lagoon.

Turystyka wodna na Zalewie Wiślanym.

- Numerous bathing beaches and swimming pools.

- Horse studs or tourist objects offering horse riding.

A horsemanship in Kadyny.

Zawody konne w Kadynach.

- Cultural base including numerous music events, festivals, concerts, dancing tournaments, exhibitions, open air exhibitons, fairs and regional events.

- A lot of marked routes for water, cycling and walking tours.

Sailing on the Vistula Lagoon.

Żeglowanie po Zalewie Wiślanym.

A touristic ship on the Drużno Lake.

Wycieczka statkiem po Jeziorze Drużno.

 

 

 

Baza turystyczna

Na turystów czekają:

- 22 tys. miejsc noclegowych w większych obiektach, a ponadto wiele kwater w obiektach małych.

- Statki żeglugi przybrzeżnej z Elbląga, Krynicy Morskiej, Fromborka, Kątów Rybackich i Tolkmicka.

- Liczne kąpieliska morskie i baseny kąpielowe.

A swimming pool in Frombork.

Basen kąpielowy we Fromborku.

- Stadniny koni lub obiekty turystyczne oferujące przejażdżki konne.

- Baza kulturalna, w tym liczne imprezy muzyczne, festiwale, koncerty, turnieje tańca towarzyskiego, wystawy, plenery, kiermasze oraz imprezy regionalne.

A "Fisherman Day" in Kąty Rybackie.

"Dzień Rybaka" w Kątach Rybackich.

- Liczne wyznakowane trasy dla turystyki wodnej, rowerowej i pieszej.

Water tourism on the rivers and canals of Vistula Marshland.

Turystyka wodna na rzekach i kanałach Żuław Wiślanych.

 

 

 

 

 

 

 

     

Transport values

Numerous roads, railways and water routes lead to the lagoon regions and for those who own planes there is an airport in Elbląg. From the lagoon territory important roads go to Kaliningrad District, Olsztyn and further to Lithuania, Warsaw, Toruń, Gdańsk and west to Germany.

A communication junction in east Elbląg.

Węzeł komunikacyjny "Wschód" w Elblągu.

- Border crossings with Russian Federation are in Elbląg and Frombork - sea crossings, a railway crossing in Braniewo and a car crossing in Gronowo.

 

 

Walory komunikacyjne

- Do obszarów nadzalewowych prowadzą liczne drogi kołowe, kolejowe i wodne, a posiadaczy sprzętu lotniczego może przyjąć lotnisko w Elblągu. Z obszarów nadzalewowych ważniejsze drogi prowadzą do Obwodu Kaliningradzkiego, Olsztyna i dalej na Litwę, do Warszawy, Torunia i Gdańska, a także w kierunku zachodnim, do Niemiec.

An airport in Elbląg.

Lotnisko w Elblągu.

- Przejścia graniczne z Federacją Rosyjską znajdują się: morskie w Elblągu i Fromborku, kolejowe w Braniewie, samochodowe w Gronowie.

 

 

     

Taking advantage of tourist resources

It is estimated that the lagoon region still has a lot of tourist resources that have not been used. There really exists chances of dynamic development of tourist services, especially connected with history and nature. The lagoon regions can and should be better used for international tourism because the areas of Russian Federation, Lithuania and Poland are indissolubly connected with each other because of history and nature and the attractiveness of the area from Klaipeda to Gdańsk is really unusual.

 

 

 

Wykorzystanie zasobów turystycznych

Ocenia się, że obszary nadzalewowe ciągle mają wielkie niewykorzystane zasoby turystyczne. Istnieją więc realne szanse dynamicznego rozwoju usług turystycznych, zwłaszcza związanych z historią i przyrodą. Obszary nadzalewowe mogą i powinny być lepiej wykorzystane dla turystyki międzynarodowej, bowiem obszary Federacji Rosyjskiej, Litwy i Polski historycznie i przyrodniczo są ze sobą nierozerwalnie powiązane, a atrakcyjność obszaru od Kłajpedy po Gdańsk jest niezwykła.

 

 

Winter sports in region.

Sporty zimowe w regionie.

Windsurfing on the Vistula Lagoon.

Windsurfing na Zalewie Wiślanym.

 

An oak of 14 m circumference in Kadyny.

Dąb o obwodzie 14 m w Kadynach.

Horse ridings on Elbląg Upland.

Przejażdżki konne po Wysoczyźnie Elbląskiej.

 

LAGOMAR
"Natural and cultural heritage in the southern Baltic Sea - challenges
and perspectives for regional development"

For a few years the lagoon communes have been working intensively on the development of the region by activation of domestic and international tourism. A number of studies have been carried out, a lot of undertakings have been implemented. At present within the frame of the said international project carried out with participation of partners from Germany (a leading partner), Poland, Russia and Lithuania, the lagoon communes are carrying out a project "The Vistula Lagoon tourist strategy - a development of tourism based on professional research and analysis, especially the development of water transport on the Vistula Lagoon". The work within the frames of the project will be lasting till the end of 2007. The communes, businessmen, branch specialists have joined in the realization of the project. A balance of studies have been drawn up, a lot of materials have been collected, consultations are being conducted. Fragmentary elements to the strategy are being worked out. Workshops, interdisciplinary meetings and final discussions on the strategy are planned for.

 

 

 

 

 

LAGOMAR
"Naturalne i kulturalne dziedzictwo południowego Bałtyku - wyzwania i perspektywy dla rozwoju regionalnego"

Od kilku lat gminy nadzalewowe intensywnie pracują nad rozwojem obszaru poprzez aktywizację turystyki krajowej i zagranicznej. Wykonano szereg opracowań, wdrożono wiele przedsięwzięć. Aktualnie w ramach międzynarodowego, wyżej cytowanego, projektu realizowanego przy udziale partnerów z Niemiec (partner wiodący), Polski, Rosji i Litwy, gminy nadzalewowe realizują projekt "Strategia turystyczna Zalewu Wiślanego - rozwinięcie turystyki oparte na profesjonalnych badaniach i analizach, szczególnie rozwinięcie komunikacji wodnej na Zalewie Wiślanym". Prace w ramach projektu będą trwały do końca 2007 r. Do realizacji projektu włączyły się gminy, przedsiębiorcy i specjaliści branżowi. Sporządzono bilans opracowań, zebrano liczne materiały, prowadzone są konsultacje, wypracowuje się cząstkowe elementy do strategii. Przewidziano jeszcze przeprowadzenie warsztatów, spotkań międzydyscyplinarnych i końcowych debat nad strategią.

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts
Contact with the Communal Association of the Lagoon Communes

e-mail: zalew@zalew.org.pl
www.zalew.org.pl

 

Kontakty
Kontakt z Komunalnym Związkiem Gmin Nadzalewowych

e-mail: zalew@zalew.org.pl
www.zalew.org.pl